Patrimoniul documentar al Bibliotecii ASE include: cărți, publicaţii periodice şi seriale, documente audiovizuale, documente cartografice, documente electronice, alte categorii de documente, indiferent de suportul material.

Fondul de carte este de mare valoare documentară (istorică, culturală și științifică), constituit în timp, iar colecțiile bibliotecii cuprind şi documente, istoriceşte constituite sau provenite din donaţii (ex. Fond Virgil Madgearu, Fond Manuc-Bei, Fond Acad. Iulian Văcărel, Fond Gh. Dolgu etc.).

Biblioteca ASE asigură studenților un fond specializat de publicații monografice și periodice, resurse academice, în format tipărit sau electronic, dar și acces la baze de date științifice care acoperă literatura de specialitate română și străină recomandată în fișele de disciplină din curricula universitară pentru toate programele de studii.

Colecțiile Bibliotecii ASE sunt reflectate în catalogul clasic (pe fișe) disponibil în Depozit Bibliotecă (pentru publicațiile cu an de apariție sub 1990) și/sau în Catalogul Online.

  • Colecţiile Bibliotecii ASE se constituie şi se dezvoltă în funcţie de cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor prin: achiziţionare, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, sponsorizări, gratuități de la editura universității, parteneriate etc.

  • Colecţiile Bibliotecii sunt structurate astfel: cărţi, publicaţii periodice, colecţii speciale (ex. teze de doctorat), documente audiovizuale, publicații electronice, eBooks.

  • La sălile cu acces direct, colecţiile sunt destinate atât consultării în sala de lectură, cât şi împrumutului la domiciliu (exemplarele special marcate).

  • La centrele de împrumut, colecţiile (publicații monografice), constituite din fondul curent şi retrospectiv, sunt destinate exclusiv împrumutului la domiciliu.

  • Colecțiile de publicații periodice, teze de doctorat, carte veche și documente audiovizuale sunt destinate exclusiv pentru consultare la sala de lectură.

  • Regulile de consultarea colecţiilor şi împrumutul publicațiilor se stabilesc de către conducerea Bibliotecii, prin instrucţiuni şi proceduri specifice.

  • Stabilirea statutului colecțiilor, evidenţa, prelucrarea, conservarea, recuperarea şi eliminarea documentelor din colecții se realizează conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, şi a Regulamentului-cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare și altor prevederi legale în vigoare.