Acces bibliotecă

Accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii Academiei de Studii Economice din București se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare și organizare a Bibliotecii ASE.

În Biblioteca Academiei de Studii Economice din București au acces următoarele categorii de utilizatori:

 • Utilizatori interni – studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și cadre didactice asociate, cercetători, cursanţi la studii postuniversitare și personal din cadrul Academiei de Studii Economice; pensionari ASE.

 • Utilizatori externi – studenți străini cuprinși în programe și proiecte educaționale ASE; studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre didactice din alte instituții de învațământ superior de stat și particular; cercetători din afara ASE; bibliotecari; cadre didactice din învățământul preuniversitar; specialiști din domeniul economic și financiar-bancar; alte categorii de utilizatori ocazionali

! Acces prioritar la colecțiile și serviciile Bibliotecii au utilizatorii interni, utilizatorii specifici.

Conducerea bibliotecii își rezervă dreptul de a aproba sau nu eliberarea unui permis de bibliotecă pentru categoriile de utilizatori externi în funcție de capacitatea de studiu existentă la un moment dat. Permisul de bibliotecă pentru ultimele trei categorii de utilizatori externi enumerate mai sus se eliberează pe perioadă determinată (de la 1 zi la maxim o lună).

Biblioteca ASE îşi rezervă dreptul de a limita accesul în bibliotecă al categoriilor de utilizatori externi (cu excepția studenților străini cuprinși în programe și proiecte educaționale ASE) în anumite perioade de timp, de regulă în timpul presesiunilor şi sesiunilor de examene, în funcție de gradul de ocupare în bibliotecă.

Accesul la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în baza unui permis de bibliotecă, valabil atât pentru unitatea centrală din clădirea Ion Angelescu, cât şi pentru bibliotecile filiale.

Studenţii, masteranzii, doctoranzii și cursanţii la studii postuniversitare din ASE au acces în bibliotecă în baza legitimației emise gratuit de ASE după înmatriculare. Cardul este valabil pe întreaga perioadă în care sunt înmatriculaţi în ASE.

Cadrele didactice, cercetătorii și personalul ASE au acces în bibliotecă gratuit, în baza legitimaţiei de serviciu cu cod de bare, eliberată la încadrarea în instituție.

Permisul de bibliotecă pentru utilizatorii externi se eliberează de către Biroul Permise numai în urma prezentării tuturor documentelor doveditoare necesare emiterii permisului de bibliotecă și dovada achitării de către utilizator a taxei de înscriere, stabilită la începutul fiecărui an universitar şi aprobată de către Senatul Universităţii.

Documentele necesare pentru emiterea permisului de bibliotecă pentru utilizatorii externi, în funcție de categoria la care se încadrează, sunt:

 • carte de identitate

 • o fotografie tip buletin

 • carnet/card/legitimație student/masterand/doctorand vizat pe anul universitar în curs

 • adeverință de la instituția de învățământ superior pe care o frecventează care să ateste statutul

 • legitimație de serviciu vizată

 • chitanţa care atestă achitarea taxei pentru emiterea permisului de biblioteca (detalii mai jos)

 • fișă de înscriere completată

 • cerere-tip acordare permis utilizator extern aprobată.

 • declarație GDPR utilizator extern.

Permisul de bibliotecă este personal, nu este transmisibil și este valabil pe o durată determinată de timp, în funcţie de categoria de utilizator.

Biroul Permise este situat în unitatea centrală, clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, sala 0216..

Schedule:

 • Luni – Joi: 8:30 – 16:00

 • Vineri: 8:30 – 13:30

Servicii oferite de Biroul Permise:

 • eliberare permise pentru utilizatorii externi

 • activare/vizare anuală a cardului pentru utilizatorii interni (la prima vizită în bibliotecă, la început de an universitar, indiferent de loc: sală de lectură, centru de împrumut, birou permise, serviciu bibliografic);

 • constatare debite/penalități;

 • acordare viză Notă lichidare. Viza bibliotecii pe Nota de lichidare (alături de celelalte avize necesare) se poate obține transmițând formularul Notei completat cu datele personale și copia actului de identitate pe adresa de email: petitie@ase.ro. Formularul electronic este disponibil aici.

Studenţii, masteranzii, doctoranzii și cursanţii la studii postuniversitare din cadrul ASE au acces în bibliotecă gratuit.

Cadrele didactice asociate beneficiază de permis de bibliotecă pentru acces la sălile de lectură și drept de împrumut. Permisul se eliberează contra cost, conform listei de taxe și tarife aprobată pentru fiecare an universitar.

Eliberarea permisului de bibliotecă pentru utilizatorii externi, precum și a vizelor/reînnoirilor periodice se face în baza listei de taxe și tarife aprobată anual. Se pot obține permise acces bibliotecă cu valabilitate de la 1 zi la 1 an în funcție de categoria de utilizator conform regulamentului.

Lista de taxe practicate de biblioteca ASE este disponibila aici, in format PDF.

Pentru plăți online: https://plationline.ase.ro/