Serviciul Managementul Colecțiilor

Dezvoltarea colecțiilor

Asigurarea completării curente și retrospective a colecţiilor bibliotecii prin punerea în aplicare a politicilor de achiziţie în conformitate cu procesul de învăţământ şi cercetare al Academiei de Studii Economice din București 

 • aplicarea politicii de completare şi respectarea normelor stabilite pentru achiziţionarea publicaţiilor, lichidarea eventualelor debite cu furnizorii, înregistrarea publicaţiilor în evidențele specifice de bibliotecă;

 • analizarea propunerilor de achiziții din partea beneficiarilor (studenţi, cadre didactice, cercetători);

 • alcătuirea şi aplicarea normelor unitare de prelucrare a publicaţiilor;

 • stabilirea politicii de conservare a colecţiilor;

 • respectarea normelor legale privind întocmirea actelor de scădere a publicaţiilor şi operarea lor în evidenţele bibliotecii;

 • repartizarea publicaţiilor în gestiuni cu respectarea prevederilor legale;

 • gestionarea bazei de date de evidenţă a publicaţiilor;

 • elaborarea de rapoarte, statistici şi informări referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul procesului Dezvoltarea bibliotecii digitale, periodic, anual sau la solicitarea conducerii bibliotecii sau instituției.

Dezvoltarea bibliotecii digitale

Acumularea de noi resurse pentru Biblioteca Online.

 • externalizarea resurselor Bibliotecii ASE (catalog onlinebaze de date, resurse electronice etc.) 

 • digitalizarea cărţi rare şi publicații unicat din fondul bibliotecii

 • constituire și dezvoltare biblioteca digitală cursuri, manuale etc. apărute sub egida Editurii ASE

 • dezvoltare permanentă componentă bibliotecă online materiale bibliografice suport digital pentru examene admitere, finalizare licență

 • dezvoltare componentă digitală cursuri, manuale din bibliografia fișelor de disciplină conform recomandări cadre didactice

 • colaborare dezvoltare și actualizare site

 • îmbogăţirea şi valorificarea resurselor și publicațiilor achiziționate sau dezvoltate (conținutul digital/online) prin comunicarea colecţiilor prin intermediul site-ului bibliotecii www.biblioteca.ase.ro și portalului/platformei bibliotecii http://opac.biblioteca.ase.ro/opac

 • colaborare asigurare suport tehnic pentru desfăşurarea activităţilor, acțiunilor și evenimentelor în cadrul Bibliotecii ASE.

Catalogare-indexare-clasificare

Gestionarea, organizarea şi actualizarea bazei de date bibliografice a bibliotecii destinată catalogului online:

 • întocmirea şi introducerea în catalogul online a descrierii tuturor publicaţiilor și resurselor intrate în bibliotecă sau disponibile prin intermediul bibliotecii, conform normelor internaţionale de descriere

 • stabilirea indicelui de clasificare Dewey, pe baza manualului Dewey Decimal Classification, ed. 22;

 • indexarea publicaţiilor, stabilind descriptorii conform Tezaurului OECD pentru domeniul economic şi a Tezaurului Eurovoc 2006, versiunea 4.2, ediţia în limba română;

 • eliminarea din catalog a înregistrărilor corespunzătoare publicaţiilor casate;

 • repartizarea publicaţiilor prelucrate în gestiuni;

 • controlarea modului în care cataloagele reflectă fondul de publicaţii existent în bibliotecă;

 • indexarea site-urilor existente în catalogul de resurse Internet;

 • completarea retrospectivă, întreţinerea şi valorificarea bazei de date a fondului de carte veche.

Serviciul Cercetare Bibliografică și Comunicare

Cercetare, asistență și îndrumare bibliografică 

Furnizarea de referinţe bibliografice şi realizarea de investigaţii bibliografice la cerere; 

 • gestionarea serviciului referințe bibliografice în sistem tradițional și prin e-mail; 

 • instruirea și asistarea utilizatorilor în procesul de regăsire a informațiilor bibliografice și de accesare a bazelor de date 

 • valorificarea colecţiilor bibliotecii prin crearea unor instrumente necesare procesului didactic şi de cercetare; 

 • realizarea instrumentelor bibliografice cu caracter info-documentar și publicitar

 • constituirea, actualizarea și gestionarea bazei bibliografice a procesului de învăţământ din ASE, prin verificarea, anual, a bibliografiei obligatorii din fișele de disciplină, program licență și master pentru toate facultățile, pentru fiecare promoție;

 • cooperarea permanentă cu departamentele din ASE pentru recomandări de noi apariții editoriale necesare procesului didactic;

 • pregătirea materialului bibliografic digital pentru examene admitere, finalizare licență etc.

 • promovarea produselor și serviciilor bibliotecii; 

 • organizarea de evenimente și sesiuni de training;

 • redactarea unor materiale informative despre bibliotecă şi colecţiile ei;

 • actualizarea informaţională a paginii web a bibliotecii;

 • cooperarea și colaborarea inter-bibliotecară pentru activități de profil, pentru derulare de acorduri de parteneriat cu instituții similare, inclusiv schimb interbibliotecar intern și internațional;
 • statistica și evaluarea activității de bibliotecă.

 • elaborarea publicațiilor de specialitate ale bibliotecii (link)

Comunicarea colecțiilor 

Organizarea, administrarea, asigurarea accesului şi comunicarea către utilizatori a colecţiilor, resurselor și serviciilor bibliotecii prin intermediul sălilor de lecturăcentrelor de împrumut, depozit bibiotecă: 

 • înscrierea utilizatorilor și eliberarea documentelor de acces în bibliotecă;  

 • gestionarea bazei de date a utilizatorilor; 

 • asigurarea accesului și autentificarea utilizatorilor în bibliotecă; 

 • eliberarea, acordarea vizelor anuale, activarea drepturilor de utilizare servicii bibliotecă;

 • gestionarea și organizarea publicațiilor în sălile de lectură și centre de împrumut;

 • informarea și asistarea cititorilor în vederea utilizării colecțiilor și serviciilor de bibliotecă;

 • comunicarea colecțiilor și asigurarea accesului la servicii și resurse;

 • gestionarea serviciului împrumut informatizat;

 • organizarea relațiilor de împrumut interbibliotecar de publicații;

 • asigurarea cadrului optim de consultare la sala de lectură a documentelor în condiţiile respectării stricte a regulamentului intern;

 • asigurarea, prin multiple forme de relaţionare publică, a unei optime informări şi îndrumări a utilizatorilor privind activităţile de comunicare a colecţiilor;

 • organizarea colecţiilor din sălile de lectură cu acces direct la documente conform clasificării Dewey;
 • organizarea fluxurilor interne ale utilizatorilor;

 • realizarea activităţii de împrumut interbibliotecar;

 • elaborarea de rapoarte, statistici şi informări referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul procesului Comunicarea colecţiilor, periodic, anual sau la solicitarea conducerii bibliotecii sau a instituției.

CONTACT – Direcția Biblioteca ASE 

Conducere 

Director
Croitoru Nicoleta Alina

Serviciul Managementul colecțiilor 

Şef Seviciu
Baicea Gabriela Odeta

Serviciul Cercetare bibliografică și Comunicare 

Responsabil proces comunicarea colecțiilor 
Ionescu Felicia Aurora

Date de contact

Adresă:
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 1, camera 0118 bis

Telefon:
(021)319.19.00/.01 (int. 144)

Email: 
alina.croitoru@biblioteca.ase.ro

Date de contact

Adresă:
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0208

Telefon:
(021)319.19.00/.01 (int. 386)

Email: 
gabriela.baicea@biblioteca.ase.ro

Date de contact

Adresă:
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0219 bis

Telefon:
(021)319.19.00/.01 (int. 403)

Email: 
 felicia.ionescu@biblioteca.ase.ro

CONTACT – Direcția Biblioteca ASE 

Conducere

Director
Croitoru Nicoleta Alina

Date de contact

Adresă:
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 1, camera 0118 bis

Telefon:
(021)319.19.00/.01 (int. 144)

Email: 
alina.croitoru@biblioteca.ase.ro

Serviciul Managementul colecțiilor

Șef Serviciu
Baicea Gabriela Odeta

Date de contact

Adresă:
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0208

Telefon:
(021)319.19.00/.01 (int. 386)

Email: 
gabriela.baicea@biblioteca.ase.ro

Serviciul Cercetare bibliografică și Comunicare

Responsabil proces comunicarea colecțiilor
Ionescu Felicia Aurora

Date de contact

Adresă:
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0219 bis

Telefon:
(021)319.19.00/.01 (int. 403)

Email: 
 felicia.ionescu@biblioteca.ase.ro